… a přišel čas Vánoc do Betlémské kaple – 2012

Od 1.12.2012 byla pro Vás otevřena Vánoční výstava. Tentokrát byla výstava věnována „času“ a to v mnoha jeho podobách.


Fotografie z instalace výstavy na naší Facebookové stránce
Obrázky z instalace výstavy na naší Facebookové stránce

facebook_icon

Tento rok jste s námi mohli poprvé sledovat, jak výstava vznikala. Postupně jsme zveřejňovali obrázky z celé instalace. Podívejte se na postupnou přeměnu prázdného prostoru podzemí Betlémské kaple. Na výstavu bylo třeba navézt doslova hromady trámů, prken, větví a dalšího materiálu, než bylo možné s instalací vůbec začít.
Obrázky najdete zde.

Fotky z vernisáže výstavy od jednoho z návštěvníků

Fotografie  z vernisáže

Podívejte se na obrázky z vernisáže výstavy a výstavy samotné, které pořídili 2 z návštěvníků (jedním z nich byla Lenka Doubravská). Jako každý rok jsme si na výstavě společné zazpívali koledy. Tentokrát kromě klasických koled zazněly i koledy historické, nejstarší z 16. století. A nechyběla ani lidová skupina Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která na našich vernisážích hraje pravidelně již od roku 1980.
Obrázky
najdete zde a nově také zde.

Fotografie  z výstavy

Průvodní tématický text připravený před začátkem instalace výstavy

Čas se opět naplnil a přípravy další Vánoční výstavy se rychle rozjíždějí. Tentokrát bude výstava věnována „času“ a to v mnoha jeho podobách. Výstava se bude jmenovat:

… a přišel čas Vánoc do Betlémské kaple – 2012

Čas by se na výstavě měl promítnout v mnoha polohách. Část expozice se dotkne kalendářů a jejich vývoje, který má vliv na různé zajímavé úkazy v našem lidovém zvykosloví. Intenzivně pracujeme na tom, abychom návštěvníky názorně seznámili s vývojem měření času. Ukážeme, jak se lidem nejdříve dařilo měřit jen časové intervaly (hodiny vodní, přesýpací, olejové – ohňové) a přímý čas mohli různě odvozovat jen od polohy měsíce a slunce na obloze – hodiny sluneční. Až teprve vynález lihýře a následně kyvadla umožnil měřit čas s čím dál větší přesností. Všechny tyto způsoby měření času bychom rádi na výstavě konkrétně ukázali.

Na čas chceme poukázat i jinak. Nejdříve začal člověk chápat čas jen jako střídání dne a noci, vnímal fáze měsíce, a hlavně si postupně uvědomoval, jak slunce ovlivňuje vegetační fáze v přírodě. Toto také zcela ovládlo vnímání toku času v roce. Aby mohl člověk přežít, přizpůsobil tomu svůj způsob života. Jednotlivé fáze roku si postupně spojoval s různými slavnostmi a významnými událostmi, kterými si rok rozdělil na různá období. Křesťanství pak některé zvyky a události vstřebalo, nebo se jim přizpůsobilo, a dnes máme rok plný nejrůznějších svátků, lidových obyčejů a zvyků. Na mnoho z nich začínáme zapomínat. Proto bychom rádi na naší výstavě některé z lidových rituálů a obřadností ukázali prostřednictvím zvykoslovných předmětů, pranostik i typických receptů pro dané období.

Začneme masopustem s jeho bály, zabijačkami a rejem nejrůznějších masek. Bylo to také období vhodné pro pořádání svateb. Následuje Popelec a čtyřicetidenní půst s nedělemi Pražnou, Černou, Kýchavnou, Družebnou, Smrtnou a Květnou (názvy nedělí se krajově dosti lišily). Prastarý pohanský zvyk vynášení Smrtky se začíná v mnoha obcích Čech a Moravy opět obnovovat. Tento čas vrcholí křesťanskou oslavou zmrtvýchvstání Krista a opět původně pohanským pomlazováním o Velikonočním pondělí. Zároveň je lidovou oslavou nástupu jara.

Následuje čas spojený s Filipojakubským rejem čarodějnic, stavěním a loupením májů (máje) a Letnice s čištěním studánek (květinové věnečky), obchůzkou královniček apod. V křesťanském prostředí se slaví svatodušní svátky. Období letního slunovratu se svátkem sv. Jana Křtitele je spojené s nejrůznějším čarováním, milostnou magií a věštěním, bylinkářstvím ( bylinky k zavěšení) apod. Pak přichází období poutí, ale také sklizní a jejich oslav (senoseč, žně – slaměné ozdoby ze slámy, chmelobraní, vinobraní, bramborobraní apod). Bylo to období hojnosti spojené zároveň s intenzivní prací na polích. Dozvíte se, jak to bývalo s posvícením, které se slavívalo jako vzpomínka na zasvěcení místního kostela a o marných snahách osvíceného císaře Josefa II. tyto časté oslavy poněkud zredukovat. Od svátku Martina se práce z polí přesouvala do tepla domácnosti, lidé se scházeli k přástkám, draní peří (sháníme rostlý len). Advent se sv. Barborou, sv. Mikulášem, sv. Lucií, vrcholící Vánocemi a končící Tříkrálovou koledou, bude i vyvrcholením naší výstavy, která by měla být, jak už je to dlouholetou tradicí, především o Vánocích……

Každému tomuto časovému období v roce bychom rádi věnovali část prostoru. Proto uvítáme každý exponát, který bude mít vazbu k nějakému období – některé jsou již v textu jmenovány. Samozřejmě, nejvíce prostoru dostane advent a Vánoce. Proto opět uvítáme betlémy, ozdoby, zvykoslovné předměty spojené s adventem apod.

Ještě několik stručných organizačních připomínek. Přípravné schůzky plánujeme na 19.6. a 2.10.2012 v 16.30 hod. přímo do podzemních prostor Betlémské kaple, Betlémské náměstí, Praha 1. Přípravných schůzek by se měli zúčastnit zejména noví vystavovatelé s ukázkou nebo fotkou svých exponátů. Pokud bude mít někdo potřebu s námi hovořit osobně mimo přípravnou schůzku, může si po telefonické dohodě sjednat jiný termín. Rádi uvítáme i nějaký další nápad k tomu, co ještě na výstavě ukázat.

Výběr exponátů provádí pořadatelé výstavy. U exponátů větších rozměrů nebo jinak „speciálních“ je vhodné se předem dohodnout (přes mail, telefon, případně se zúčastnit přípravné schůzky). Je velmi nutné dodržet termín přejímky exponátů, neboť později by se na opožděně dodaný exponát nemuselo najít vhodné místo v expozici. U předávaných exponátů bychom prosili o zřetelné označení krabic a o vyhotovení „dodacích listů“ (dvojmo). Dodací list by měl obsahovat jméno, telefon, příp. mail, popis exponátu, údaj o „autorské ceně“ v případě, že je možné exponát prodat. Pokud máte k instalaci exponátu určité speciální návody, přiložte, prosíme, popis, plánek či fotografii přímo k exponátu.

Vystavovatelé mohou dodat do komisního prodeje zboží s vánoční tématikou. Výběr zboží do krámku provádí pořadatelé výstavy. I zde doporučujeme novým vystavovatelům (prodejcům) účast na přípravné schůzce. Prosíme o předání zboží ve zřetelně označených krabicích, o výrazné rozlišení jednotlivých druhů zboží, o omezení sortimentu zboží v malých sériích, o co největší sjednocení cen (kde je to možné). Zboží, prosíme, neoznačujte cenou. I zde bychom vás prosili o vyhotovení „dodacích listů“ (dvojmo), s uvedením jména, telefonu, příp. mailu, rozpisu zboží, počtu kusů a „autorské ceny“.

Každý rok vzbuzují u návštěvníků velký zájem podmalby na skle od Valérie Benáčkové. Proto vydáme k letošní výstavě kalendář s jejími milými obrázky. Rádi bychom vydali kalendářů více, aby byla cena co nejnižší. Proto se na vás obracíme s prosbou, zda nevíte o firmách, které by koupily nějaké kalendáře třeba jako reklamní dárky apod.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám hezké léto.

Jana a Blahoslav Lukavcovi

Reagujte